Regulamin

§1 Dane podmiotu prowadzącego sklep internetowy (sprzedawcy) 

1. Nazwa i adres siedziby firmy:  

KnowHub Sp. z o.o. 

ul. Robotnicza 50 

53-608 Wrocław 

NIP: 8971702795 

REGON: 020048534 

KRS: 0000232781 

2. Dane kontaktowe: 

Paweł Gębaczyk – Prezes Zarządu, współwłaściciel: 

533 335 977 – kontakt w sprawie szkoleń, materiałów edukacyjnych oraz produktów fizycznych p.gebaczyk@knowhub.pl 

Agnieszka Gauden-Woźniak – Członek Zarządu, współwłaściciel 

785 636 269 – kontakt w sprawie faktur, płatności oraz wysyłki 

a.gauden@knowhub.pl 

Kontakt ogólny: 

71 346 81 34 – biuro  

info@knowhub.pl 

§2 Postanowienia ogólne 

1. W sklepie internetowym podmiot prowadzi sprzedaż produktów fizycznych, elektronicznych,  kursów on-line oraz szkoleń otwartych-stacjonarnych. 

2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze sklepu, a także prawa i obowiązki sprzedawcy  i kupujących. 

3. Sklep on-line został przystosowany do widoku przeglądarek internetowych oraz widoku  mobilnego. 

4. Kupujący nie może dokonać zakupu w sklepie anonimowo ani pod pseudonimem. 5. Zakazane jest podczas korzystania ze sklepu dostarczanie treści o charakterze bezprawnym,  w szczególności poprzez przesyłanie takich treści za pośrednictwem formularzy dostępnych  w sklepie. 

6. Wszystkie ceny podane na stronach sklepu są cenami brutto. 

§3 Usługi świadczone drogą elektroniczną 

1. Za pośrednictwem sklepu podmiot świadczy na rzecz kupującego usługi drogą elektroniczną. 2. Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz kupującego przez sprzedawcę jest  umożliwienie złożenia zamówienia w sklepie. 

3. Złożenie zamówienia możliwe jest po założeniu konta na platformie strony. 4. Konto zakładane jest automatycznie po wypełnieniu formularza zakupu. 

5. Konto użytkownika można założyć również dokonując rejestracji bez konieczności zakupów  w sklepie internetowym. 

6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa kupującemu i przekazu danych w związku z korzystaniem  ze sklepu, sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia  zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu  pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.

KnowHub sp. z o.o. | Robotnicza 50 | 53-608 Wrocław | NIP 8971702795 | KRS 0000232781 www.KnowHub.pl | info@KnowHub.pl | fb | in 

7. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania sklepu.  Kupujący powinien poinformować sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach  w funkcjonowaniu sklepu. 

8. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem sklepu, kupujący może zgłaszać  za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail info@knowhub.pl. 

§4 Składanie zamówienia 

1. Kupujący może złożyć zamówienie jako zarejestrowany klient. 

2. Zarejestrowanym klientem jest kupujący, który posiada konto na platformie strony knowhub.pl. 3. Kupujący może założyć konto z poziomu zakładki „Moje konto” lub w trakcie składania  zamówienia. 

4. W celu złożenia zamówienia, kupujący zobowiązany jest podjąć następujące kroki: a) wybrać produkt fizyczny, produkt elektroniczny, kurs on-line lub szkolenie  otwarte/stacjonarne, będący przedmiotem zamówienia, poprzez kliknięcie przycisku „Dodaj  do koszyka”; 

b) przejść do widoku koszyka; 

c) kliknąć w przycisk „Przejdź do kasy”, 

d) zalogować się do swojego konta w sklepie lub wypełnić formularz zamówienia, dzięki  wypełnieniu którego konto zostanie automatycznie zarejestrowane; 

e) należy również zapoznać się z regulaminem i zdecydować o jego akceptacji; 

f) akceptacja regulaminu jest dobrowolna, ale też niezbędna do złożenia zamówienia; g) kliknąć w przycisk „Kupuję i płacę”; 

h) po kliknięciu w przycisk „Kupuję i płacę”, kupujący zostanie przeniesiony na stronę  z potwierdzeniem złożenia zamówienia. 

5. W formularzu zamówienia kupujący musi podać prawdziwe dane osobowe. Kupujący ponosi  odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. 

6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w sytuacji, gdy kupujący  podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości sprzedającego,  co do ich poprawności. W takim przypadku kupujący zostanie poinformowany telefonicznie lub  poprzez pocztę elektroniczną o wątpliwościach sprzedawcy. W takiej sytuacji kupującemu  przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości  podanych danych. W przypadku braku danych pozwalających sprzedawcy na podjęcie kontaktu  z kupującym, sprzedawca udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez kupującego. 

§5 Metody płatności i sposoby dostawy 

1. Jeżeli zamówienie dotyczy produktu fizycznego, zamówienie zostanie dostarczone kupującemu  za pośrednictwem firmy Inpost, FedEx lub Poczty Polskiej. 

2. Można wybrać dostawę do paczkomatu lub kurierem na wskazany w zamówieniu adres. 3. Koszt dostawy prezentowany jest zawsze w toku składania zamówienia. Koszt ten ponosi  kupujący, chyba że sprzedawca odmiennie określi to w sklepie. 

4. Jeżeli zamówienie dotyczy produktu elektronicznego, produkt zostanie dostarczony kupującemu  drogą elektroniczną na podany w zamówieniu adres e-mail. Dostawa produktu elektronicznego  jest nieodpłatna. 

5. Jeżeli zamówienie dotyczy szkolenia stacjonarnego, szkolenie stacjonarne odbędzie się w ściśle  określonym miejscu, do którego kupujący musi dotrzeć na własną rękę i na własny koszt. 6. Dostępne w sklepie metody płatności: 

a) płatność odroczona dla zarejestrowanych i zweryfikowanych firm w bazie klientów  sprzedawcy (faktura z terminem płatności); 

b) przelew tradycyjny (po uzgodnieniu mailem);

KnowHub sp. z o.o. | Robotnicza 50 | 53-608 Wrocław | NIP 8971702795 | KRS 0000232781 www.KnowHub.pl | info@KnowHub.pl | fb | in 

c) przelewy24 z natychmiastową zapłatą (https://www.przelewy24.pl/regulamin) 

§6 Realizacja zamówienia – produkty fizyczne 

1. Po złożeniu przez kupującego zamówienia na podany w formularzu adres mail zostanie wysłane  potwierdzenie zamówienia. 

2. Kupujący zobowiązany jest opłacić zamówienie wybierając jedną z trzech proponowanych form  płatności. 

3. Realizacja zamówienia polega na jego przygotowaniu do wysyłki do kupującego. 4. Zamówienie uważa się za zrealizowane z chwilą przygotowania zamówienia do wysyłki. 5. Czas realizacji jest indywidualnie dostosowany do wielkości zamówienia. 

6. Czas realizacji zamówienia liczony jest od chwili dokonania płatności za zamówienie. 7. Po zrealizowaniu zamówienia sprzedawca prześle na adres e-mail kupującego potwierdzenie  realizacji zamówienia i rozpocznie wysyłkę zamówienia do kupującego. 

§7 Realizacja zamówienia – produkty elektroniczne 

1. Po złożeniu przez kupującego zamówienia na produkt elektroniczny na adres e-mail kupującego  zostanie wysłane potwierdzenie zamówienia. 

2. Kupujący zobowiązany jest zapłacić za zamówienie, wybierając jedną z trzech proponowanych  form płatności.  

3. Po zaksięgowaniu płatności od kupującego, sprzedawca prześle kupującemu w ciągu 5 dni  roboczych na wskazany w formularzu zakupu adres e-mail dostęp do produktu elektronicznego objętego zamówieniem. 

§8 Realizacja zamówienia – kursy on-line 

1. Po złożeniu przez kupującego zamówienia na kurs on-line na adres e-mail kupującego zostanie  wysłane potwierdzenie zamówienia. 

2. Kupujący zobowiązany jest zapłacić za zamówienie wybierając jedną z trzech proponowanych  form płatności.  

3. Po zaksięgowaniu płatności od kupującego, sprzedawca w ciągu 5 dni roboczych udziela dostępu  do zakupionego kursu. 

4. Opłacony kurs on-line widoczny jest w panelu użytkownika. 

§9 Realizacja zamówienia – szkolenia otwarte – stacjonarne 

1. Po zapisaniu się na szkolenie otwarte – stacjonarne na adres e-mail kupującego zostanie wysłane  potwierdzenie zapisu. 

2. Potwierdzeniem uczestnictwa w szkoleniu jest uiszczenie 100% opłaty szkoleniowej przelewem  na konto organizatora przed szkoleniem. 

3. Kupujący zobowiązany jest zapłacić za szkolenie, wybierając jedną z trzech proponowanych form  płatności. 

4. Szkolenie otwarte – stacjonarne zrealizowane zostanie zgodnie z opisem zawartym na stronie  sklepu w ramach informacji o szkoleniu. 

5. Kilka dni przed szkoleniem kupujący otrzyma na maila szczegółowe informacje organizacyjne. 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu szkolenia stacjonarnego  z ważnych powodów, a w szczególności z powodu niezebrania się minimalnej liczby uczestników  niezbędnych do przeprowadzenia szkolenia, choroby prowadzącego szkolenie lub innych przyczyn  losowych. 

7. O odwołaniu lub zmianie terminu szkolenia, kupujący zostanie powiadomiony w wiadomości  e-mail wysłanej na adres podany w formularzu zamówienia.

KnowHub sp. z o.o. | Robotnicza 50 | 53-608 Wrocław | NIP 8971702795 | KRS 0000232781 www.KnowHub.pl | info@KnowHub.pl | fb | in 

8. W przypadku odwołania szkolenia, kupującemu przysługuje zwrot całości płatności dokonanej  w związku z udziałem w szkoleniu. W przypadku zmiany terminu szkolenia, kupujący może podjąć  decyzję, czy weźmie udział w szkoleniu w nowym terminie, czy rezygnuje ze szkolenia, co skutkuje  zwrotem całości płatności dokonanej w związku z udziałem w szkoleniu. 

9. Jeżeli kupujący wypisze się ze szkolenia z powodów osobistych, otrzymuje bon o równowartości  wniesionej opłaty szkoleniowej. Bon może wykorzystać na dowolne szkolenie w przyszłości  lub na inny produkt oferowany przez sklep internetowy. 

10. Rezygnację ze szkolenia należy zgłosić mailowo na adres info@knowhub.pl. W odpowiedzi  zostanie przesłany wyżej wspomniany bon. 

11. Jeżeli kupujący nie zgłosi rezygnacji, najpóźniej do 5 dni przed szkoleniem, a będzie nieobecny, nie  przysługuje mu bon. Opłata szkoleniowa przepada. 

§10 Zwrot produktów fizycznych oraz elektronicznych 

1. Konsument ma prawo zwrócić nabyty produkt fizyczny zakupiony w sklepie internetowym  bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia rzeczy w posiadanie przez  konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. 

2. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi, który nabył produkt elektroniczny  ze względu na ryzyko skopiowania fragmentów lub całości. 

3. Konsument musi poinformować sprzedawcę o swojej decyzji o zwrocie produktu fizycznego  mailowo. 

4. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. 

5. Konsument zobowiązany jest odesłać lub przekazać sprzedawcy osobiście zwrócony produkt  fizyczny wraz z doręczonym mu wcześniej dowodem wpłaty (fakturą lub paragonem). 6. Sprzedawca przyjmuje zwrot wyłącznie nieuszkodzonego produktu fizycznego. Uszkodzony przez  konsumenta produkt fizyczny nie zostanie przyjęty do zwrotu. 

7. Zwrot kosztów nastąpi do 14 dni od otrzymania przez sprzedawcę zwróconego produktu. 

§11 Reklamacja produktów fizycznych oraz elektronicznych 

1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć kupującemu produkt wolny od wad. Sprzedawca jest  odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli produkt ma wadę. 

2. Zakres i zasady odpowiedzialności (rękojmi) za wady regulują postanowienia art. 556 – 576  Kodeksu Cywilnego. Na zasadach określonych w tych przepisach, Kupujący może m.in. żądać  usunięcia wady, wymiany rzeczy na wolną od wad, złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny  lub o odstąpieniu od umowy. 

3. Jeżeli kupujący stwierdzi wadę produktu powinien poinformować o tym sprzedawcę mailowo,  określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając  oświadczenie stosownej treści. 

4. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia  doręczenia mu reklamacji za pomocą wiadomości e-mail. 

§12 Dane osobowe i pliki cookies 

Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies opisane zostały  w polityce prywatności dostępnej na stronie knowhub.pl 

§13 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń 

Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi  umowami na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji  i dochodzenia roszczeń. Między innymi, konsument ma możliwość:

KnowHub sp. z o.o. | Robotnicza 50 | 53-608 Wrocław | NIP 8971702795 | KRS 0000232781 www.KnowHub.pl | info@KnowHub.pl | fb | in 

a) zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie  sporu wynikłego z zawartej umowy; 

b) zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie  postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między  konsumentem a sprzedawcą, 

c) skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji  społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów. 

Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji  i dochodzenia roszczeń, konsument może szukać na stronie internetowej  http://www.polubowne.uokik.gov.pl.  

Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem  http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami  i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań  umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług. 

§14 Pozostałe postanowienia 

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany  cen produktów w sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez kupującego, w tym w szczególności  warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany. 

Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w regulaminie. Do umów zawartych przed  zmianą regulaminu stosuje się regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy. 

Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 01.08.2021 r.